Prawo do odstąpienia od umowy

  1.      Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: Yumezora Justyna Poklewska-Koziełł, al. Rzeczypospolitej 18/92, 02-972 Warszawa, sklep@yumezora.pl
  2.  Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów zawieranych między przedsiębiorcami (z wyjątkiem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli zakup nie był o charakterze zawodowym).
  3.         Klient (Kupujący) wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1.
  4.         W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na niniejszy adres: Yumezora Justyna Poklewska-Koziełł, al. Rzeczypospolitej 18/92, 02-972 Warszawa. Wszelkie koszty wysyłki towaru zwracanego ponosi Kupujący (Klient).
  5.         Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia umowy, ponosi Kupujący.
  6.         W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
  7.         Konsument ma obowiązek zwrócić towar wraz z dowodem zakupu (paragonem) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  8.         Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
  9.         Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu
• lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Yumezora Justyna Poklewska-Koziełł, al. Rzeczypospolitej 18/92, 02-972 Warszawa, sklep@yumezora.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):…………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):……………………………………

– Adres konsumenta(-ów):…………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………….

– Data:…………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.